Boird Bhainistíochta

Scoileanna
Home 5 Scoileanna 5 Boird Bhainistíochta

Cad a dhéanann an Bord Bainistíochta?

Faoi Alt 15(1) d’Acht Oideachais 1998, tá sé de dhualgas ar an mBord Bainistíochta an scoil a bhainistiú thar ceann agus i gcomhar leis an bpátrún (Bord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí (BOOLM)) agus ar mhaithe le scoláirí agus lena dtuismitheoirí agus oideachas cuí a sholáthar nó a chur faoi deara go gcuirfear oideachas cuí ar fáil do gach scoláire. Tá an príomhoide freagrach as bainistíocht laethúil na scoile agus tá sé freagrach don Bhord Bainistíochta/BOO.

Agus a fheidhmeanna á gcomhlíonadh aige, déanfaidh an Bord Bainistíochta an méid seo a leanas:

  • An plean oideachais a fhaomhadh laistigh d’acmhainní ceadaithe gach bliain
  • Gníomhú de réir pholasaithe an Aire agus an BOO
  • Seasamh le spiorad sainiúil na scoile
  • Dul i gcomhairle leis an bpátrún agus é a choinneáil ar an eolas faoi chinntí agus moltaí
  • Polasaí na scoile maidir le glacadh isteach, rannpháirtíocht, díbirt agus fionraí a fhoilsiú
  • Aird a thabhairt ar phríomhoidí agus ar riachtanais sochaí dhaonlathach
  • Aird a thabhairt ar úsáid éifeachtúil acmhainní
  • Úsáid a bhaint as acmhainní a sholáthraítear chun soláthar réasúnta a dhéanamh do scoláirí faoi mhíchumas nó do riachtanais speisialta oideachais eile
  • I gcomhairle leis an bPríomhoide agus faoi réir rialachán a bheith freagrach as miondeisiúcháin a dhéanamh agus as leabhair, stáiseanóireacht, troscán agus ábhair eile a roghnú agus a athsholáthar. Féadfaidh an Bord a bhfeidhmeanna a tharmligean ina leith seo don Phríomhoide faoi réir cibé coinníollacha is cuí leo
  • Cód Iompair a ullmhú do Scoláirí

Cé chomh minic is a bhuaileann an Bord Bainistíochta le chéile?

Ceanglaítear ar an mBord Bainistíochta teacht le chéile cúig huaire ar a laghad le linn na scoilbhliana.

An mbíonn ainmnithe ag gníomhú mar ionadaithe?

Ní bhíonn, ainmnítear iad ar an mbord chun a chinntiú go mbíonn an bord oscailte do thuairimí ó gach earnáil de phobal na scoile, ní chun gníomhú mar ionadaithe. Ba chóir go léireodh cinntí a dhéanann an bord tuairimí na gcomhaltaí boird atá ainmnithe ag tuismitheoirí, baill foirne, an pátrún agus an pobal i gcoitinne laistigh den scoilcheantar. Tá freagracht sháraitheach ar chomhaltaí boird gníomhú go heiticiúil agus ar mhaithe le leas na scoile agus a cuid scoláirí i gcónaí. Déanann an bord a chinntí i dteannta a chéile, tá comhaltaí faoi cheangal ag cinnteoireacht chomhchoiteann agus tá an bord freagrach don phátrún as a chinntí.

Rúndacht

Teastaíonn rúndacht i leith ghnó boird bhainistíochta agus ní fhéadfar aon nochtadh poiblí ar ghnó boird a dhéanamh gan údarás an bhoird sin. Mar dhea-chleachtas, féadfaidh bord cinneadh a dhéanamh tuairisc chomhaontaithe ar chruinnithe boird a eisiúint do thuismitheoirí agus d’fhoireann na scoile / an choláiste.

 

Cumarsáid ón mBord Bainistíochta

Is é Rúnaí an Bhoird, arb é an Príomhoide, a dhéanann an chumarsáid ar fad thar ceann an Bhoird Bhainistíochta. Ba chóir fiosruithe a fhaigheann comhaltaí boird aonair maidir le cúrsaí Boird a tharchur chuig an bPríomhoide.

Conas is féidir liom teagmháil a dhéanamh leis an mBord Bainistíochta?

Tá gach comhfhreagras leis an mBord Bainistíochta le seoladh chuig Rúnaí an Bhoird, arb é an Príomhoide é. Ní sheolfar comhfhreagras don Bhord chuig comhaltaí aonair an Bhoird.

 

Má tá gearán agam faoin scoil, an féidir liom an gearán sin a sheoladh chuig an mBord Bainistíochta?

D’fhéadfadh do ghearán teacht ar aird an bhoird sa deireadh. Mar sin féin, déileáiltear le gach gearán de réir nós imeachta gearán na scoile. Tá nós imeachta gearán ag gach scoil atá ar fáil ón rannán polasaithe ar shuíomh gréasáin na scoile. Forbraíodh an beartas seo chun a chinntiú go ndéileáiltear le gach gearán ar bhealach cóir agus éifeachtúil. Ba chóir gach gearán a sheoladh chuig múinteoir ranga do linbh ar an gcéad dul síos.