Rannpháirtíocht le Páirtithe Leasmhara & le Comhlachtaí Eile

Dearbhú Cáilíochta (DC)
Home 5 Breisoideachas & Oiliúint 5 Dearbhú Cáilíochta (DC) 5 Rannpháirtíocht le Páirtithe Leasmhara & le Comhlachtaí Eile

Tá BOOLM páirteach i líonra fairsing de pháirtithe leasmhara go náisiúnta, go réigiúnach agus go háitiúil chun críocha comhoibrithe ar fhorbairt cúrsaí, ionadaíocht ar choistí agus chun forbairt shóisialta agus phobail a fheabhsú i réigiún Lú/na Mí.

 

Gníomhaireachtaí Náisiúnta

 • An Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta (RBATNE)
 • SOLAS
 • DCCÉ
 • BOOÉ
 • An Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS)

Tá caidrimh chonarthacha ann freisin le comhlachtaí dámhachtana eile agus le córais tástála / measúnaithe atá lasmuigh de dhlínse na hÉireann. Ina measc sin tá City & Guilds, ITEC, ICDL.

Comhpháirtithe Réigiúnacha

 • Fóraim Scileanna Réigiúnacha
 • Comhlachais Tráchtála
 • Údaráis Áitiúla
 • Coistí Forbartha Pobail Áitiúla
 • Oifigí Fiontair Áitiúla
 • Leabharlanna Áitiúla
 • Comhpháirtíochtaí Forbartha Áitiúla
 • Institiúidí Tríú Leibhéal

 

Comhpháirtíochtaí / Líonraí Eile

Comhoibríonn BOOLM go forleathan leis an bpobal i gcoitinne trína Sheirbhísí Óige, Oideachais Pobail agus Oiliúna

I measc samplaí de na grúpaí / eagraíochtaí pobalbhunaithe a gcomhoibríonn BOOLM leo tá:

 • Ionaid Acmhainní Teaghlaigh
 • Eagraíochtaí Míchumais
 • Grúpa na mBan agus na bhFear
 • Grúpa Daoine Scothaosta
 • Tuismitheoirí i scoileanna DEIS
 • Imircigh / Iarrthóirí Tearmainn
 • Grúpaí Óige

Le haghaidh tuilleadh eolais

FET Quality Assurance Office

FET Centre, Chapel St, Dundalk,
Co. Louth, A91 C7D8

Contact: Angela Cahill
Tel: 087 123 5572
Email: [email protected]