Forbairt, Faomhadh, Monatóireacht agus Athbhreithniú cláir

Dearbhú Cáilíochta (DC)
Home 5 Breisoideachas & Oiliúint 5 Dearbhú Cáilíochta (DC) 5 Forbairt, Faomhadh, Monatóireacht agus Athbhreithniú cláir

Forléargas

Tá BOOLM tiomanta do chláir dearbhaithe ardchaighdeáin a chur ar fáil d’fhoghlaimeoirí ag a ionaid BO&O éagsúla. Tá BOOLM freagrach as a chinntiú go mbíonn próiseas bainistíochta dearbhaithe cáilíochta éifeachtach agus éifeachtúil i bhfeidhm chun maoirseacht a dhéanamh ar iarratais óna ionaid maidir le seachadadh, forbairt agus bailíochtú clár.

Tá struchtúir i bhfeidhm ag BOOLM chun rialachas agus maoirseacht a fheidhmiú ina leith seo. Feidhmíonn BOOLM, trí na Stiúrthóirí BO&O, timthriall pleanála gnó bliantúil le hathbhreithnithe ráithiúla. Tagann sé seo i gcomhthráth leis na riachtanais Tuairiscithe ar Iarratas ar Leithdháileadh Maoinithe (TILM) do SOLAS.

Deimhníonn an DCCÉ an chuid is mó de chláir BO&O in BOOLM. Tá líon beag clár ann a dheimhníonn City and Guilds, ITEC, ICDL, srl. Cuireann BOOLM roinnt clár neamhdheimhnithe ar fáil freisin.

Faomhadh an Chláir

Tá struchtúr agus próiseas láidir bainistíochta cáilíochta i bhfeidhm chun próiseas ceadaithe clár sa réigiún a rialú, agus é mar aidhm leis tacú le pleanáil éifeachtúil clár agus cosaint i gcoinne dúbailt soláthair nach bhfuil gá léi. Ní mór d’ionaid ar mian leo iarratas a dhéanamh chun na cláir nua a sheachadadh iarratas a dhéanamh chuig Coiste Forbartha, Athbhreithnithe agus Meastóireachta Chlár BOOLM tríd an bhfoirm Moladh um Iarratas ar Chlár (PR1) a chomhlánú.

Áirítear ar na critéir formheasa:

 • réasúnaíocht nó cás gnó fónta chun an clár a thairiscint, ar aon dul le Straitéis Náisiúnta BO&O SOLAS 2020-24, spriocanna straitéiseacha BOOLM, agus i gcomhréir le seachadadh reatha BOOLM sa limistéar geografach
 • éileamh ar an gclár a aithníodh amhail riachtanais scileanna áitiúla, riachtanas oideachais sa phobal áitiúil, srl.
 • spriocphróifíl foghlaimeoirí aitheanta, nascadh le moltaí beartas náisiúnta i dtéarmaí gníomhachtaithe, cuimsiú gníomhach, srl.
 • an cumas na riachtanais DC a chomhlíonadh le bheith ina lárionad deimhniúcháin aitheanta DCCÉ mura bhfuil sé cheana
 • breac-chuntas ar na riachtanais iontrála
 • conairí aistrithe agus dul chun cinn sainaitheanta don chohórt foghlaimeoirí
 • cumas chun foireann agus acmhainní don chúrsa a sholáthar
 • socruithe bainistíochta / comhordaithe leagtha amach
 • bainistiú ar eagrú agus ar mhaoirseacht ar fhoghlaim obairbhunaithe
 • an cumas coinníollacha bailíochtaithe speisialta an chláir a chomhlíonadh
 • Fad an chúrsa, dátaí tosaigh agus críochnaithe, modh seachadta agus struchtúr a breithníodh

Tá fochoiste um Fhorbairt, Athbhreithniú agus Meastóireacht Chlár (FAMC) BOOLM freagrach as athbhreithniú, meastóireacht agus moladh a dhéanamh ar gach iarratas ó ionaid BOOLM ar mian leo clár nua a chur ar fáil. Ní mór d’ionaid an fhoirm Moladh um Iarratas ar Chlár (PR1) a chomhlánú agus fianaise go bhfuil na critéir go léir atá leagtha amach iontu bainte amach acu. Ní thabharfaidh an DCGMC faomhadh chun an clár nua a sheachadadh go dtí go mbeidh moladh faighte ón bhfochoiste FAMC.

Ní mór tagairt do shonraí áitiúla / náisiúnta a chur san áireamh i ngach iarratas chun tacú leis an togra. Ní mór d’ionaid a léiriú go bhfuil nó gur féidir leo rochtain a fháil ar na hacmhainní, na háiseanna agus an saineolas foirne chun an clár a sheachadadh. Chun rósholáthar neamhbheartaithe nó dúbailt soláthair in BOOLM a sheachaint, moltar d’ionaid agus iarratais á ndéanamh acu freisin breithniú a dhéanamh an bhfuil cláir ar fáil cheana féin dá spriocghrúpa laistigh den gharcheantar.

Tá meicníocht achomhairc ann nuair is féidir iarratais nár éirigh leo a achomharc chuig an CBRDC lena n-athbhreithniú.

Tá sé de fhreagracht ar bhainistíocht an ionaid a chinntiú nach seachadtar ach cláir a bhfuil ceadú roimh ré acu don ionad sin.

Tá gach clár bailíochtaithe de chuid BOOLM ar fáil ar thairseach Ghradaim BO&O BOOLM, agus ní mór do bhaill foirne rochtain a iarraidh orthu. Is féidir iarratais ar rochtain ar Thairseach na nDámhachtainí a sheoladh ar ríomhphost chuig [email protected].

Tá córas rialaithe leagan singil i bhfeidhm chun a chinntiú nach mbíonn ach an leagan is déanaí de na doiciméid ar fáil.

Tá liosta ar fáil anseo de 194 clár bailíochtaithe BOOLM.

 

Dearadh Cláir

I gcás ina bhfaightear faomhadh agus nach bhfuil an clár gaolmhar ar fáil, dréachtaítear Plean Meastóireachta um Fhorbairt Cláir ag an bhFochoiste um Fhorbairt, Athbhreithniú agus Meastóireacht Chlár i gcomhréir le treoirlínte agus le riachtanais fhoras deimhniúcháin an chláir mholta. Tionóltar Grúpa Forbartha Cláir, de Shaineolaithe Ábhair a bhfuil na cáilíochtaí agus an taithí chuí acu chun an clár a fhorbairt. Nuair a bheidh an clár nua tugtha chun críche, cuirtear faoi bhráid an CBRDC é lena fhaomhadh sula gcuirtear faoi bhráid an fhorais deimhniúcháin é lena bhailíochtú. Nuair a fhaightear bailíochtú, cuirfidh an CBRDC an cinneadh seo in iúl don ionad áitiúil.

Is féidir clár a forbraíodh, mar a thuairiscítear anseo, a bhailíochtú le húsáid ag ionaid amháin laistigh de BOOLM nó lena úsáid ag grúpa ionaid ainmnithe. Tugtar faoi deara freisin gur féidir le roinnt BOOnna clár a fhorbairt i gcomhpháirt ina n-aithnítear curaclam an chláir mar ‘churaclam comhroinnte’. Bíonn BOO amháin ar thús cadhnaíochta maidir leis an gclár a bhailíochtú, agus iarrann an comhpháirtí / na comhpháirtithe ‘bailíochtú difreálach’ ar an DCCÉ ar bhonn an churaclaim chomhroinnte.

Sampla den phróiseas seo le déanaí is ea an bailíochtú difreálach do BOOLM den chlár Luathfhoghlama agus Cúraim (Ardteistiméireacht agus Teastas Leibhéal 5).

Beidh feidhm ag malairt leagain den phróiseas forbartha clár thuas i leith cláir atá deimhnithe ag comhlachtaí seachas DCCÉ.

 

Athbhreithniú ar an gClár

Déantar athbhreithniú ar chláir faoi láthair ag leibhéal an ionaid / an choláiste. Tugann athbhreithnithe den sórt sin deis athbhreithniú a dhéanamh ar mhodheolaíochtaí measúnaithe, rannpháirtíocht foghlaimeoirí, ionchuir sheach-churaclaim, agus gnéithe eile de sheachadadh cúrsaí, agus, nuair is gá, iad sin a leasú bunaithe ar aiseolas ó fhoghlaimeoirí agus ó bhaill foirne.

Cinntíonn athbhreithnithe den sórt sin go bhfuil cláir fós ábhartha agus oiriúnach don fheidhm, a fhreagraíonn do riachtanais foghlaimeoirí agus do threoir straitéiseach BOOLM araon.

Le haghaidh tuilleadh eolais

FET Quality Assurance Office

FET Centre, Chapel St, Dundalk,
Co. Louth, A91 C7D8

Contact: Angela Cahill
Tel: 087 123 5572
Email: [email protected]