Achoimre: Clár ar FCLÓ L5 agus L6

Breisoideachas & Oiliúint
Home 5 Breisoideachas & Oiliúint 5 Cistí agus Tionscadail 5 Achoimre: Clár ar FCLÓ L5 agus L6

Ríomhleabhar ar Luathfhoghlaim agus Cúram

Chuir Bord Oideachais agus Oiliúna Lú & na Mí (BOOLM) treoirleabhar gairid le chéile le haghaidh na gclár ar Fhoghlaim agus Cúram na Luath-Óige (FCLÓ) arna dheimhniú ag an QQI ar CNC leibhéal 5 agus leibhéal 6. Tugann an ríomhleabhar léargas ginearálta ar an nGradam gairmiúil nua seo agus leagann sé amach príomhróil agus freagrachtaí na bpríomhpháirtithe leasmhara sa chlár; foghlaimeoirí, soláthraithe cláir ghairmiúla, soláthraithe socrúcháin ghairmiúla, maoirseoirí socrúcháin agus cigirí socrúcháin.

Cuireann sé treoir ar fáil ar na riachtanais socrúcháin agus ina theannta sin tugtar léargas ginearálta ar phríomhpholasaithe agus nósanna imeachta FCLÓ. Tá deis ann chomh maith ceisteanna a chur isteach trí MS Form.

Ba í Caron Hourigan, teagascóir FCLÓ le BOOLM, a d’fhorbair an ríomhleabhar seo, ba é Shay Casserly, teagascóir BOOLM, a léirigh é, le hionchur ó Alanah Kirk, Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas (BTEI) an Lú, agus ba í Collete Kelly, Comhordaitheoir an FCLÓ a chuir in eagar é.

Le haghaidh tuilleadh eolai

Amharc ar ár meáin shóisialta le haghaidh tuilleadh eolais agus nuashonruithe ar sheirbhísí BO&O ag BOOLM