Féach ar Fhoilseacháin

Fhoilseacháin
Home 9 Corparáideach 9 Foilseacháin 9 Féach ar Fhoilseacháin

Tuarascálacha Bliantúla

Miontuairiscí
Cruinnithe Boird

Foilseacháin
Airgeadais

Pleananna

Logaí Nochta
SF

Rannóg
na Scoileanna

Tuarascáil
Bhliantúil um
Nochtadh Cosanta

Pleananna – Eile

Ceanglaítear le hAlt 8 den Acht um Shaoráil Faisnéise 2014 ar fhorais saorála faisnéise a oiread faisnéise agus is féidir a ullmhú agus a fhoilsiú ar bhonn oscailte agus inrochtana ar bhonn rialta lasmuigh den SF, ag féachaint do phrionsabail na hoscailteachta, na trédhearcachta agus na cuntasachta mar atá leagtha amach in Ailt 8(5) agus 11(3) den Acht.

Ceadaíonn sé sin taifid a fhoilsiú nó a thabhairt lasmuigh den Acht um Shaoráil Faisnéise ar choinníoll nach bhfuil cosc de réir dlí ar fhoilsiú nó ar thabhairt rochtana den sórt sin.  Cuireann an scéim de cheangal ar fhorais Saorála Faisnéise faisnéis a chur ar fáil mar chuid dá ngnáthghníomhaíochtaí gnó de réir na scéime seo.

Faigh Scéim Foilseacháin SF Bhord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí thíos. Tugann gach nasc chuig leathanach d’fhaisnéis ábhartha sa chatagóir thú chomh maith le naisc chuig faisnéis ábhartha ar shuíomh gréasáin BOOLM.  Mura féidir an t-eolas atá uait a fháil ansin, b’fhéidir gur mhaith leat cuardach a dhéanamh ar shuíomh gréasáin BOOLM, nó teagmháil a dhéanamh linn ag [email protected]. Mura bhfuil an fhaisnéis ar fáil go poiblí faoi láthair ag BOOLM, d’fhéadfá Iarratas um Shaoráil Faisnéise a dhéanamh.