Athbhreithniú Seachtrach

Athbhreithniú Tionscnaimh DCCÉ ar DC

Cheap QQI foireann athbhreithnithe chun athbhreithniú seachtrach a dhéanamh ar Dhearbhú Cáilíochta in BOOLM. Ar an bhfoireann athbhreithnithe, bhí piarmheasúnóirí, náisiúnta agus idirnáisiúnta araon, baill foirne/foghlaimeoirí reatha agus iar-bhaill foirne/foghlaimeoirí ón gcóras oideachais agus oiliúna agus páirtithe leasmhara bainteacha.

Ba é ról na foirne athbhreithnithe:

  • Measúnú seachtrach a dhéanamh ar an tuairisc féinmheasúnaithe a chuir BOOLM isteach
  • Bheith i dteagmháil le croíbhaill foirne, foghlaimeoirí agus páirtithe leasmhara seachtracha le fianaise a scrúdú agus a bhailiú faoi Dhearbhú Cáilíochta in BOOLM. Éascaíodh an teagmháil trí chruinnithe fócasaithe agus trí agallaimh le baill foirne, foghlaimeoirí agus le páirtithe leasmhara seachtracha i ngach cuid den Bhreisoideachas agus Oiliúint in BOOLM ón 21ú– 25ú Márta 2022.

críobh agus d’fhoilsigh an fhoireann athbhreithnithe tuairisc ar a hathbhreithniú ina leagadh amach torthaí agus moltaí. Tá an tuairisc ar fáil anseo.

Chuir BOOLM Plean Gníomhaíochta isteach chuig QQI, ina leagadh amach an chaoi a bhfuil sé i gceist aige tabhairt faoi mholtaí na Tuarascála Athbhreithnithe; agus aon ghníomhaíochtaí ar leith a aithint atá le déanamh.

Lena chois sin, beidh nós imeachta leantach ann ag QQI chun bearta a dhéanfaidh BOOLM ina dhiaidh sin a athbhreithniú.

Le haghaidh tuilleadh eolais

FET Quality Assurance Office

FET Centre, Chapel St, Dundalk,
Co. Louth, A91 C7D8

Contact: Angela Cahill
Tel: 087 123 5572
Email: [email protected]