An tEispéireas Foghlama in BO&O

Dearbhú Cáilíochta (DC)
Home 5 Breisoideachas & Oiliúint 5 Dearbhú Cáilíochta (DC) 5 An tEispéireas Foghlama in BO&O

Próiseas Iontrála

Beartas Rochtana, Aistrithe agus Dul Chun Cinn ag BOOLM atá coitianta dá sheirbhísí agus dá ionaid BO&O go léir.

comhbheartas iontrála BO&O ann faoi láthair le haghaidh iontrála i gcláir BOOLM, chomh maith le Beartas Achomhairc Iontrála BO&O BOOLM agus Foirm Iarratais ar Achomhairc Iontrála BO&O.

De ghnáth, freastalaíonn mic léinn ionchasacha ar agallamh chun measúnú a dhéanamh ar a n-oiriúnacht don chúrsa a bhfuil siad ag cur isteach air. Is é comhordaitheoir an chúrsa a dhéanann an t-agallamh iontrála de ghnáth, agus déanann an duine iarratas díreach chuig an ionad nó trí atreorú ón tSeirbhís Treorach d’Aosaigh.

Sonraíonn tuairiscíní cláir an t-eolas, na scileanna agus na hinniúlachtaí riachtanacha ag leibhéil éagsúla den CNC a theastaíonn le dul isteach i gcláir agus táthar ag súil go gcomhlíonfadh foghlaimeoirí an riachtanas iontrála ar leibhéal an CNC sula rachaidh siad isteach i gcúrsa ar leith. Sa chás nach bhfuil mórdhámhachtain ag an bhfoghlaimeoir ag an leibhéal a léirítear le haghaidh rochtana, is féidir scileanna saoil nó taithí oibre a chur san áireamh, fad is atá na scileanna acu a bheadh ag teastáil chun ligean dóibh páirt rathúil a ghlacadh sa chúrsa. Tá sé de fhreagracht ar chomhordaitheoir an chúrsa nó ar bhall foirne aitheanta eile a chinneadh go bhfuil an t-eolas, na  scileanna agus an inniúlacht ag foghlaimeoir ionchasach chun páirt a ghlacadh go rathúil ar an gcúrsa.

Baineann cláir BOOLM úsáid as dhá phríomhuirlis le linn an phróisis agallaimh chun cabhrú le haon tacaí Litearthachta, Uimhearthachta nó TFC a theastaíonn a aithint. Tá BKSB agus Edexcel in úsáid ar fud go leor ionad / coláistí.

D’fhéadfadh sé go mbeadh tuilleadh eolais ag ionaid aonair ar nósanna imeachta iontrála agus ar riachtanais iontrála a bhaineann go sonrach le cúrsa.

 

Ionduchtú

Ar chúrsa a thosú in BOOLM, ba chóir do mhic léinn seisiún / seisiúin ionduchtúcháin a fháil ina bhfaigheann siad eolas ginearálta faoin ionad, chomh maith le faisnéis a bhaineann go sonrach le cúrsa amhail modúil atá le clúdach, féilire agus amchlár an chúrsa, sceidil mheasúnaithe agus spriocdhátaí measúnaithe.

Aontaítear Conradh Foghlaimeora BO&O BOOLM le foghlaimeoirí ag céim an Ionduchtúcháin a chlúdaíonn réimsí cosúil le meas ar dhaoine eile, tinreamh agus coimeád ama, rannpháirtíocht sa chúrsa, srl.

Ina theannta sin, ar aon dul lena Pholasaí um Fhaisnéis d’Fhoghlaimeoirí, tá Rannán BO&O BOOLM tiomanta dá chinntiú go roinntear faisnéis chruinn go héasca le foghlaimeoirí ar bhonn tráthúil.

Dá bhrí sin, tá BOOLM ag obair i dtreo Lámhleabhar Foghlaimeora a fhorbairt ina leagfar amach faisnéis thábhachtach ar nós beartais agus nósanna imeachta measúnaithe, tacaí atá ar fáil do mhic léinn, nós imeachta gearán agus faisnéis ábhartha eile.

 

Aitheantas Réamhfhoghlama

Níl próisis dhearbhaithe cáilíochta comhaontaithe ag BOOLM faoi láthair chun cabhrú le rochtain ar chlár trí Aitheantas Réamhfhoghlama (ARF). Mar sin féin, d’fhéadfadh foghlaimeoirí a bheith díolmhaithe ó mhodúil áirithe cláir / cúrsaí trí phróiseas Aitheantais d’Fhoghlaim Dheimhnithe (AFD) má tá réamhfhoghlaim chreidiúnaithe acu agus taifid acu dá leithéid.

 

An Timpeallacht Foghlama

Luaitear an méid seo a leanas i Ráiteas Misin BOOLM:

Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí tiomanta do shármhaitheas agus nuálaíocht in oideachas daoine óga agus daoine fásta trí sheirbhísí dinimiciúla a sholáthar a chuireann an fhoireann ghairmiúil ar fáil.

Tá Seirbhís BO&O BOOLM tiomanta do thimpeallacht foghlama a chruthú a ligeann d’fhoghlaimeoirí páirt a ghlacadh in eispéireas foghlama dearfach iomlánaíoch.

Tugtar achoimre i gCairt Foghlaimeoirí BO&O BOOLM ar an mbonn ar a n-idirghníomhaíonn BO&O BOOLM leis an bhfoghlaimeoir agus ar a seasann sé lena thiomantas do shármhaitheas oideachais. Tá cairt na bhfoghlaimeoirí deartha chun timpeallacht foghlama fhorásach a chruthú agus chun cabhrú léi eispéireas foghlama na mac léinn a shaibhriú.

Tá an rannán BO&O tiomanta freisin do chomhionannas do gach foghlaimeoir, de réir Bheartas BOOLM ar Chomhionannas agus Éagsúlacht. Moltar d’fhoghlaimeoirí freisin páirt a ghlacadh sa réimse leathan gníomhaíochtaí atá ar fáil ar fud ionaid BO&O a bhfuil sé mar aidhm acu timpeallacht dhearfach foghlama shóisialta agus chultúrtha a chur chun cinn, lena n-áirítear aoichainteoirí, turais allamuigh, agus imeachtaí sláinte agus folláine.

 

Foghlaim le Cuidiú Teicneolaíochta (FCT)

Tá BOOLM tiomanta do straitéis nuashonraithe FCT a fhorbairt chun tuilleadh forbartha a dhéanamh ar na gealltanais atá leagtha amach ina Straitéis FCT Dhigiteach BO&O 2017-19. Cuireann Oifig FCT BOOLM infheistíocht leanúnach agus fheabhsaithe ar fáil san fhoghlaim le cuidiú teicneolaíochta chun cabhrú le cleachtais nuálacha teagaisc agus foghlama. Áirítear ar na gníomhaíochtaí atá ann cabhrú le cruthú agus le comhroinnt acmhainní digiteacha lena n-úsáid sa seomra ranga, úsáid timpeallachtaí foghlama fíorúla (TFFanna) chun tacú leis an eispéireas foghlama agus cumas foirne a fhorbairt trí FGL agus trí thionscadail meantóireachta foirne.

 

Socrúchán Oibre agus Taithí Oibre

Tá leagtha amach i mBeartas Taithí Oibre BOOLM Aibreán 2021 a chreideamh gur cuid luachmhar den eispéireas foghlama é taithí oibre, rud a ligeann d’fhoghlaimeoirí blaiseadh a fháil de na réaltachtaí a bhaineann le bheith ag obair ina ngairm roghnaithe. I gcás mhórchuid na gcúrsaí BO&O as a dtagann mórdhámhachtain faightear modúl Taithí Oibre nó Cleachtas Oibre a mbíonn socrúchán oibre éigeantach ina chuid díobh.

Tá BOOLM tiomanta d’fhoghlaimeoirí a chosaint a thugann faoi shocrúcháin oibre mar chuid dá gclár foghlama. Déanann BOOLM gach iarracht a chinntiú go bhfuil timpeallacht foghlama obairbhunaithe an fhoghlaimeora oiriúnach, sábháilte  agus táirgiúil. Is iondúil go ndéanfaidh duine ainmnithe maoirseacht ar fhoghlaimeoirí atá ag dul ar shocrúchán oibre laistigh de gach clár, múinteoir / teagascóir nó comhordaitheoir an chúrsa taithí oibre de ghnáth, agus bíonn an duine ainmnithe seo freagrach as gach cumarsáid le maoirseoirí san ionad oibre maidir le tuairisc an mhaoirseora a scríobh.

Cuireann BOOLM treoirlínte scríofa ar fáil freisin don fhostóir agus don ionad / coláiste araon maidir le Socrúchán Oibre agus déanann fostóir agus foghlaimeoir foirm chomhaontaithe um Eispéireas Oibre a chomhshíniú.

 

Aiseolas d’Fhoghlaimeoirí

Tá sé mar aidhm ag Beartas Aiseolais agus Rannpháirtíochta Foghlaimeoirí BOOLM aiseolas córasach ó fhoghlaimeoirí a éascú ar a chláir agus ar a sheirbhísí tacaíochta d’fhonn cur le cáilíocht an teagaisc agus an eispéiris foghlama agus iad a fheabhsú go leanúnach. Tá sé mar aidhm aige freisin rannchuidiú an fhoghlaimeora a éascú le comhlachtaí ábhartha cinnteoireachta, bainistíochta agus athbhreithnithe.

Is gné riachtanach é aiseolas ó fhoghlaimeoirí i saolré cúrsa laistigh de BOOLM.  Lorgaítear aiseolas don chuid is mó de na cúrsaí trí mheastóireachtaí lárchúrsa agus deireadh cúrsa. Forbraíodh teimpléid d’fhoirmeacha meastóireachta le déanaí le húsáid ar fud chláir BO&O BOOLM. Is féidir an fhaisnéis a bhailítear i meastóireachtaí a úsáid chun dul i ngleic le saincheisteanna a thagann chun cinn le linn an chúrsa. Cuireann sé bonn eolais freisin faoi atriallta an chúrsa amach anseo, (m.sh.  maidir le rogha modúil srl.), chomh maith le forbairt cúrsaí nua. Ina theannta sin, is féidir le foghlaimeoirí aon imní nó aiseolas a d’fhéadfadh a bheith acu faoin gcúrsa a ardú, le múinteoir an chúrsa, teagascóir nó oide, nó comhordaitheoir an chúrsa ag am ar bith idir na deiseanna foirmiúla aiseolais.

Bhí an 2ú Fóram Náisiúnta Foghlaimeoirí BO&O BOOLM i gcomhar le AONTAS ar siúl i mBealtaine 2021, mar bhealach chun aiseolas a bhailiú agus a thiomsú ó mhic léinn ar fud na seirbhíse. Ghlac gach foghlaimeoir a d’fhreastail ar an bhfóram páirt freisin i suirbhé foghlaimeora maidir lena dtaithí ar sholáthar BO&O BOOLM. Chuir AONTAS tuarascáil le chéile ina ndearnadh achoimre ar aiseolas agus ar thorthaí na hócáide.

 

Casaoidí Foghlaimeoirí

Nós Imeachta Gearán BOOLM ar fáil do gach foghlaimeoir.

Sa chás go mbíonn gearáin ag mic léinn, táthar ag súil, ar an gcéad dul síos, go dtabharfaidh siad aghaidh orthu leis an mball foirne lena mbaineann.

Mura bhfuil siad sásta fós, féadfaidh siad a n-imní a chur in iúl do chomhordaitheoir an chúrsa, agus tar éis sin féadfaidh siad achomharc a dhéanamh chuig foireann bainistíochta shinsearach BO&O.

Le haghaidh tuilleadh eolais

FET Quality Assurance Office

FET Centre, Chapel St, Dundalk,
Co. Louth, A91 C7D8

Contact: Angela Cahill
Tel: 087 123 5572
Email: [email protected]