Fáilte ón POF

Home 9 Cad a Dhéanaimid 9 Fáilte ón POF

Tá an-áthas orm fáilte a chur romhat chuig tairseach ar líne Bhord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí (BOOLM).

Is é BOOLM an soláthraí oideachais agus oiliúna is mó i Lú agus sa Mhí, ag soláthar réimse seirbhísí oideachais ag an mbunleibhéal agus ag an iar-bhunleibhéal agus ag breisoideachas agus oiliúint freisin. Táimid mar chuid de dhlúth agus d’inneach Lú agus na Mí le láithreacht áitiúil ar fud an réigiúin. Tá ceithre Scoil Náisiúnta Phobail, Ionad um Scolaíocht Eorpach, ocht n-iar-bhunscoil déag againn lena n-áirítear ceann le soláthar iar-Ardteistiméireachta, dhá Choláiste Iar-Ardteistiméireachta, ocht nIonad Ógtheagmhála,  Ionad Réigiúnach Scileanna agus Oiliúna, Ionad Oiliúna Barr Feabhais agus Ardmhonaraíochta agus réimse leathan de sheirbhísí breisoideachais ar fud Lú agus na Mí, lena n-áirítear Seirbhísí Foghlama d’Aosaigh,  Oideachas Pobail, Tionscnaimh um Fhilleadh ar Oideachas (BTEI), SDOG agus Treoir d’Aosaigh. Tá oidhreacht fhada, bhródúil ag BOOLM as freastal ar mhuintir an réigiúin. Cibé acu inár bhfreagairt ar an bpaindéim, nó inár gcomhordú ar chur i bhfeidhm fhreagra na hearnála poiblí ar thuarascáil Geiran ar Dhroichead Átha, feictear BOOLM mar chomhpháirtí iontaofa i measc na ndaoine a ndéanaimid freastal orthu.

Tá BOOLM ar cheann de na BOOnna is mó sa tír ina bhfostaítear beagnach 2,500 ball foirne agus a chuireann oideachas agus oiliúint ar fáil do bhreis agus 12,000 dalta agus scoláire ag leibhéal na bunscoile, na hiar-bhunscoile agus na hiar-Ardteistiméireachta agus do bheagnach 22,000 foghlaimeoir breisoideachais agus oiliúna. Tá foireann BOOLM, beag beann ar ghrád nó ról, tiomanta don tsármhaitheas agus don nuálaíocht chun freastal ar mhuintir Lú agus na Mí. Is comhlánú ar ghairmiúlacht ár bhfoirne, ár mBoird agus bhaill ár mbord bainistíochta na caighdeáin rialachais agus chuntasachta is airde i ngach a ndéanaimid. B’ionann caiteachas in 2020 agus €141m, lena n-áirítear €74m ar bhunscoileanna agus iar-bhunscoileanna agus riarachán lárnach, €41m ar bhreisoideachas agus oiliúint agus €19m ar thionscadail chaipitil.

Is turas ar feadh an tsaoil é oideachas agus oiliúint cibé acu i suíomh ranga traidisiúnta, suíomh cumaisc nó inár dtimpeallachtaí oiliúna le réaltacht fhíorúil atá ar thús cadhnaíochta i gcúrsaí tionsclaíochta. Cibé acu atá tú ag iarraidh bunscoil ilchreidmheach a aimsiú, nó b’fhéidir iar-bhunscoil úrscothach le roghanna leathana ábhair, tá roghanna againn duit. Cibé acu atá tú ag lorg cáilíocht iar-Ardteistiméireachta i léiriú teilifíse agus scannáin, ceird a fhoghlaim, uirlis a sheinm nó má tá cáilíocht tionscaltreoraithe á lorg agat sa róbataic agus sa róbataic chomhoibríoch tá rud éigin againn a oireann duit. Brabhsáil ár suíomh, déan iniúchadh ar ár dtairiscintí, lig dúinn a bheith mar chomhpháirtithe agat san fhoghlaim ar feadh an tsaoil. Guím gach rath ort i do thuras foghlama agus tá súil agam go roghnóidh tú sinne le bheith mar pháirtí oideachais agus oiliúna agat chun do spriocanna forbartha gairmiúla agus pearsanta féin a bhaint amach. Giorraíonn beirt bóthar.

Martin G. O’Brien
Príomhfheidhmeannach


LMETB CEO