Tacaíocht Foghlaimeora BOO

Breisoideachas & Oiliúint
Home 5 Breisoideachas & Oiliúint 5 Tacaíocht Foghlaimeora BOO

Eolas

Cúig Bhealach chun Folláine

Ceisteanna Coitianta

Eolas

Forbhreathnú ginearálta ar Thacaíocht Foghlaimeora an BOOLM (Bord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí) do BOO

Tagann foghlaimeoirí METB ó raon leathan cúlraí. Tuigimid an gá atá le comhtháthú agus cuimsiú chun ár bpobail a shaibhriú. Dhá bhunluach atá mar bhonn faoinár Ráiteas Misin is ea folláine agus cuimsiú.

Tugann ár Líonra Guth an Fhoghlaimeora deis d’aon duine dár bhfoghlaimeoirí a bheith páirteach i ngrúpa a cruthaíodh chun réimse plé comhoibríoch fiúntach a chothú idir lucht bainistíochta BOOLM agus a bhFoghlaimeoirí. Cuireann Líonra Guth an Fhoghlaimeora glór na bhfoghlaimeoirí chun cinn i BOOLM, chomh maith le gníomhaíochtaí agus imeachtaí a éascaíonn guth an fhoghlaimeora go háitiúil agus go náisiúnta. Chun tuilleadh eolais a fháil faoin líonra agus páirt a ghlacadh seol ríomhphost chuig [email protected] le do thoil.

Tá sé mar aidhm ag BOOLM tacaíocht chéanna a thabhairt do gach Foghlaimeoir; timpeallacht foghlama atá sábháilte, oscailte agus tacúil a sholáthar. Tugann tuiscint do riachtanais an deis is fearr dúinn cabhrú leat ar do thuras linn. Más dóigh leat go dteastaíonn tacaíocht aonair uait, comhlánaigh foirm iarratais Tacaíochta Foghlaimeora BOOLM BOO.

Tá an fholláine istigh ionat bunúsach mar fhoghlaimeoir a éiríonn leat i do chuid staidéir linn. Déanfar monatóireacht leanúnach ar an leathanach seo agus é á nuashonrú le príomhthionscnaimh ón BOOLM agus a phobail níos leithne.

Tá cáilíocht do thaithí foghlama le BOOLM ar cheann de na tosaíochtaí is airde atá againn. Déanann BOOLM a dhícheall tacú lenár bhfoghlaimeoirí i ndomhan iar-chovid trí leanúnachas oideachais, oiliúna agus measúnaithe a chinntiú.

Cuirimid eispéireas an fhoghlaimeora ag croílár gach rud a ndéanaimid. Bí réamhghníomhach ag lorg comhairle nó tacaíochta má tá tú ag streachailt. Má theastaíonn aon tacaíocht bhreise oideachais uait le linn do thurais linn, labhair le Comhordaitheoir an Chláir, le do mhúinteoir/teagascóir nó déan teagmháil le tacaíocht foghlaimeora tríd an bhfoirm seo a chomhlánú.

Tugann Lámhleabhar Foghlaimeora BOOLM BOO eolas duit chun tú a ullmhú le haghaidh do thuras foghlama linn. Bain úsáid as an treoir seo in éineacht le lámhleabhair, treoracha agus pacáistí tacaíochta ar bith a sholáthraíonn do chomhordaitheoir agus do theagascóirí. Déanfaimid an treoir seo a nuashonrú ó am go ham. Is féidir leat an leagan is déanaí a fháil ar an gcuid Tacaíochtaí d’Fhoghlaimeoirí ar shuíomh gréasáin BOOLM (www.lmetb.ie). 

Cúig Bhealach chun Folláine

Cuireann Meabhairshláinte Éireann na Cúig Bhealach chun Folláine chun cinn

Teagmháil

Ceadaigh am gach lá chun Teagmháil a dhéanamh. Déan teagmháil leis na daoine thart ort. Le teaghlach, cairde, comhghleacaithe agus comharsana. Sa bhaile, obair, scoil nó i do phobal áitiúil. Trí theagmháil a dhéanamh agus na caidrimh seo a chothú mothaímid níos sona agus níos sláine, rud a thugann tuiscint níos fearr dúinn ar cheisteanna brí agus cuspóra.

Bí Gníomhach

Aimsigh bealaí le bheith gníomhach gach lá. Téigh ag siúl nó ag rith. Téigh amuigh. Téigh ag rothaíocht, imir cluiche, bí ag garraíodóireacht nó ag rince. Cuir suim i ngníomhaíocht choirp a mbaineann tú taitneamh as a fhóireann do do stíl mhaireachtála agus do leibhéal soghluaisteachta agus aclaíochta. Léiríodh taighde gur féidir feabhas a chur ar do mheabhairshláinte agus ar d’fholláine trí ghníomhaíocht choirp.

Tabhair faoi deara

Bí feasach ar an domhan thart ort agus conas a mhothaíonn tú. Bí Fiosrach. Slog isteach an áilleacht. Tabhair faoi deara na séasúir atá ag athrú. Bain taitneamh as an uain cibé má tú ag siúl chun oibre, ag ithe lóin nó ag caint le cairde. Tabhair aird ar an am i láthair – do chuid smaointe, mothúcháin agus an domhan thart timpeall ort.

Lean ort ag Foghlaim

Bain triail as rud éigin nua. Cuir suim i gcaitheamh aimsire a raibh suim agat ann roimhe. Cláraigh don chúrsa sin. Réitigh oideas nua. Glac le freagracht nua. Má shocraíonn tú dúshlán nua duit féin agus má fhoghlaimíonn tú scil nua, méadófar do mhuinín, rud a d’fhéadfadh do mheabhairshláinte agus d’fholláine a fheabhsú.

Bí fial

Is maith an rud é duit a bheith ag cuidiú le daoine eile. Déan rud éigin deas do dhuine eile. Gabh buíochas do dhuine éigin. Deonaigh do chuid ama nó téigh isteach i ngrúpa pobail. Féach an dóigh ina bhfuil tú féin agus an pobal i gcoitinne nasctha le chéile. Is féidir leis an nasc seo a bheith thar a bheith tairbheach agus is féidir nasc a chruthú leis na daoine timpeall ort.

Made with Padlet
FET Wellbeing Supports

Ceisteanna Coitianta

Faigh amach conas is féidir linn tacú leat

Teanga

Spacer
Spacer
Ba mhaith liom mo scileanna Béarla a fheabhsú. An gcuireann tú Béarla ar fáil do Chainteoirí Teangacha Eile (ESOL)?
Cuireann BOOLM ranganna Béarla saor in aisce ar fáil do gach leibhéal ó ranganna Bunrang, Meánrang agus Ardrang. Tá na ranganna ar fáil ar maidin, iarnóin agus tráthnóna i gceantair Lú agus na Mí. Is féidir le ranganna a bheith creidiúnaithe nó neamhchreidiúnaithe.
Níl an leibhéal Béarla atá agam faoi láthair ar eolas agam?

Déanfaidh BOOLM do leibhéal sa Bhéarla a mheas sula dtosaíonn tú ar an rang lena chinntiú go gcuirtear sa rang ceart thú do do leibhéal.

Faigh amach faoi na tacaíochtaí seo agus tuilleadh eolais maidir leis na cúrsaí atá ar fáil trí ghlaoch nó téacs a chur:

Co. na Mí
T: 0861373979

Droichead Átha
T: 0860828673

Dún Dealgan agus Baile Átha Fhirdhia
T: 0860132244

Is as an Úcráin mé. Ba mhaith liom a sheiceáil má tá mo cháilíochtaí aitheanta in Éirinn.

Rogha Cúrsa agus Feidhmchlár

Spacer
Spacer
Nílim cinnte cén cúrsa ar cheart dom a dhéanamh. Ba mhaith liom labhairt le duine éigin faoi na roghanna atá ar fáil dom.

Déan teagmháil le ball den tSeirbhís um Threoir san Oideachas Aosach. Is féidir tuilleadh eolais a fháil ar ár suíomh gréasáin anseo nó ar ár suíomh gréasáin tiomnaithe don Treoirchomhairleoireachta anseo.

Tá an tseirbhís faisnéise agus treorach saor in aisce, faoi rún agus cuireann sí comhairle neamhspleách ar fáil do dhaoine ar mian leo a gcuid roghanna oideachais agus oiliúna a fhiosrú, ag cabhrú leo roghanna eolasacha oideachais, gairme agus saoil a dhéanamh.

 

Guidance, Information and Recruitment

Tá deacracht agam logáil isteach i mo chuntas Mol an Chúrsa Breisoideachais agus Oiliúna (FETCH). An féidir leat cabhrú?
Conas an tAimsitheoir Cúrsa ar FETCH a úsáid:

  1. Eochairfhocal: Clóscríobh eochairfhocal a bhaineann leis an gcineál cúrsa atá uait. 
  2. Ceantar: Roghnaigh suíomh i Lú/sa Mhí inar fearr leat staidéar a dhéanamh. 
  3. Ar leathanach gach cúrsa, feicfidh tú na sonraí cuí chun iarratas a dhéanamh ar an gcúrsa nó gheobhaidh tú tuilleadh eolais. 
  4. Nuair a bhíonn rogha “IARRATAS ANOIS” ag do chúrsa roghnaithe, díreofar thú chuig FetchCourses.ie áit ar féidir leat na céimeanna a leanúint chun d’iarratas a chlárú.

Conas clárú ar FETCH

Conas logáil isteach agus iarratas a dhéanamh ar chúrsa ar FETCH


Conas do shonraí ar chúrsaí FETCH a nuashonrú

Litearthacht agus Uimhearthacht

Spacer
Spacer
D'fhág mé an scoil go luath. Teastaíonn cabhair uaim le léitheoireacht, scríbhneoireacht agus matamaitic.

Cuireann BOOLM ranganna ar fáil ar fud Chontae Lú agus na Mí chun tacú le daoine a scileanna a neartú sa léitheoireacht, sa scríbhneoireacht, sa mhatamaitic agus leis na ríomhairí (T.F.).

Chun níos mó a fháil amach faoi na tacaíochtaí seo agus tuilleadh eolais a fháil faoi na cúrsaí atá ar fáil cuir glaoch ar 087 2300195 nó 1800 991 898.

Tá Tuairisc Mheasúnaithe Oideachais agam. Conas is féidir liom rochtain a fháil ar na tacaíochtaí molta?

Is féidir le gach foghlaimeoir BOOLM a bhfuil Tuairiscí Measúnaithe Oideachais acu leas a bhaint as tacaíochtaí breise m.sh., léitheoir, glacadóir nótaí, pinn léitheora srl.

Comhlánaigh an t-iarratas Tacaíochta Foghlaimeora BOOLM BOO agus beimid i dteagmháil leat go luath chun é a phlé.

Bíonn deacracht agam léamh – mhaígh cara b’fhéidir go bhfuil disléicse orm ach nílim cinnte agus ní dhearnadh measúnú orm riamh. An féidir measúnú a dhéanamh orm?

Tá BOOLM ag iarraidh tacaíocht a thabhairt dár bhfoghlaimeoirí agus iad ar a gcúrsa. Má bhraitheann tú go bhfuil fadhb agat a chuireann bac ar do dhul chun cinn, comhlánaigh iarratas Tacaíochta Foghlaimeora BOOLM BOO agus beimid i dteagmháil leat go luath chun é a phlé.

Cúnamh le hObair Chúrsa

Spacer
Spacer
Tá deacracht agam mo thasc a thosú – cá dtosóidh mé?

Cuireann BOOLM tacaíocht ar fáil le tascanna a scríobh agus le hullmhú scrúduithe le linn an chúrsa. Táimid ag forbairt mol foghlama ar líne faoi láthair chun tacú le foghlaimeoirí lena gcuid staidéir. Má tá treoir bhreise uait, lean an nasc thíos le do thoil chuig Leabharlann Dhigiteach ETBI BOO áit ar féidir leat teacht ar acmhainní iontacha chun an tasc a scríobh.

Teastaíonn cabhair uaim le scríbhneoireacht acadúil agus le tagairt.

Tá cabhair le scríbhneoireacht acadúil agus le tagairt sna leabhráin seo a leanas is féidir a íoslódáil.

Cúnamh le Teicneolaíocht Faisnéise (TF)

Spacer
Spacer
Tacaíocht bogearraí Microsoft 365

Táimid ag forbairt mol foghlama ar líne faoi láthair chun tacú le foghlaimeoirí lena gcuid staidéir. Bain úsáid as na naisc thíos chun teacht ar oiliúint úsáideach agus é seo á fhorbairt.

Níl ríomhaire/ríomhaire glúine agam le haghaidh mo chuid staidéir agus/nó níl rochtain agam ar an idirlíon. An féidir leat cabhrú?

Is féidir le BOOLM tacaíocht a thabhairt trí ghléasanna a thairiscint ar iasacht d’fhoghlaimeoirí agus iad ar a gcúrsa.

Comhlánaigh an t-iarratas Tacaíochta Foghlaimeora BOOLM BOO agus beimid i dteagmháil leat go luath chun é a phlé.

Folláine

Spacer
Spacer
Níl mé ag mothú go maith le déanaí. An bhfuil duine ann a bhféadfainn labhairt leo faoi m'fholláine?

Féadann an saol agus an staidéar a bheith deacair, tuigeann BOOLM é seo agus tá roinnt tacaíochtaí i bhfeidhm aige. Má bhraitheann tú go bhfuil cabhair uait láithreach déan teagmháil ar 999 nó 112.

Nó comhlánaigh iarratas Tacaíochta Foghlaimeora BOOLM BOO agus beimid i dteagmháil leat go luath chun roinnt roghanna eile a phlé duit, an rogha seisiúin chomhairleoireachta san áireamh.

Le haghaidh tuilleadh eolais

Breathnaigh ar ár meáin shóisialta le haghaidh tuilleadh eolais agus nuashonruithe ar sheirbhísí BOO ag BOOLM

LMETB Logo

Tacaíocht Foghlaimeora BOO

Ionad BOO, Sráid an tSéipéil, Dún Dealgan, Co. Lú A91 C7D8

Déan teagmháil le: Mick Burns
Teil: 086 075 3328
R-phost: [email protected]