Dearbhú Cáilíochta ar an bPróiseas Measúnaithe

Dearbhú Cáilíochta (DC)
Home 5 Breisoideachas & Oiliúint 5 Dearbhú Cáilíochta (DC) 5 Dearbhú Cáilíochta ar an bPróiseas Measúnaithe

Forléargas

Tá BOOLM tiomanta do mheasúnú cothrom agus comhsheasmhach na bhfoghlaimeoirí. Tá nósanna imeachta láidre measúnaithe i bhfeidhm i ngach ionad BO&O. Tá prótacail i bhfeidhm chun sláine an phróisis mheasúnaithe a áirithiú i gcomhréir le caighdeáin dhámhachtana; ullmhú agus dáileadh ionstraimí measúnaithe, faisnéis a bhaineann le measúnú a sholáthar d’fhoghlaimeoirí, measúnú a dhéanamh, comhsheasmhacht an mheasúnaithe, achomhairc mheasúnaithe agus coimeád taifead.

 

Fíorú Inmheánach

Ceaptar Fíoraitheoirí Inmheánacha chun iomláine agus cruinneas an phróisis mheasúnaithe a dheimhniú de réir Threoirlínte reatha an DCCÉ. Féadfaidh ceapaithe a bheith ón ionad / coláiste nó lasmuigh den ionad, ach neamhspleách ar an sprioc-chlár. Seiceálann Fíorú Inmheánach (FI) go ndearnadh roinnt nósanna imeachta de réir threoirlínte DC, amhail úsáid cheart ionstraimí measúnaithe, torthaí foghlaimeoirí a bheith curtha isteach i gcóras deimhniúcháin an DCCÉ i gceart agus marcanna suimithe i gceart do shampla d’fhoghlaimeoirí.

Fíordheimhniú Seachtrach

Ceaptar Fíordheimhnitheoirí Seachtracha (FS) chun deimhniú údarásach neamhspleách a sholáthar ar mheasúnú cothrom agus comhsheasmhach ar fhoghlaimeoirí agus chun a chinntiú gur bhailí agus gurbh iontaofa na próisis mheasúnaithe. Ceaptar ÚOnna ón bpainéal Náisiúnta BOOÉ. Áirítear le ról an FS athbhreithniú a dhéanamh ar thuarascáil FI chun a chinntiú gur measúnú le dearbhú cáilíochta a rinneadh agus chun a áirithiú go dtugtar gráid i gcomhréir leis na caighdeáin náisiúnta don leibhéal sin.

D’fhonn comhsheasmhacht an chur chuige a chinntiú, tá sé beartaithe ag BOOLM eolaire láraithe Fhíordheimhnitheoirí Seachtracha a fhorbairt, a roghnófar ó eolaire BOOÉ de ÚOnna, a sholáthróidh seirbhísí fíordheimhnithe seachtracha do BOOLM ar feadh tréimhse shainithe.

 

Painéal Ceadaithe Torthaí

Deimhníonn cruinnithe Phainéal Ceadaithe Torthaí (PCT) BOOLM cothroime agus comhsheasmhacht an phróisis mheasúnaithe agus cinntíonn siad bailíocht thorthaí an mheasúnaithe. Deimhníonn cruinnithe PCT go ndearnadh measúnú ar fhianaise an fhoghlaimeora agus ar fhíordheimhniú thorthaí an mheasúnaithe de réir thiomantas BOOLM do phróisis dearbhaithe ardchaighdeáin.

Tionóltar cruinnithe PCT roimh gach iarratas chuig DCCÉ le haghaidh deimhniúcháin agus déanfaidh siad ionadaíocht ar bhraislí clár. Ní mór ceithre cinn ar a laghad díobh seo a leanas a bheith san áireamh i láthair ag an gcruinniú PCT.

 • Oifigeach Oideachais d’Aosaigh
 • Fíoraitheoir Inmheánach
 • Bainisteoir Seirbhísí Oiliúna Cúnta
 • Iar-Phríomhoide nó Leas-Phríomhoide IAT
 • Bainisteoir / Comhordaitheoir Ionad BO&O
 • Príomhfheidhmeannach
 • Bainisteoir Cláir
 • Ceann Roinne IAT
 • Bainisteoir Seirbhísí Oiliúna
 • Comhairleoir Oiliúna Sinsearach
 • Stiúrthóir BO&O
 • Oifigeach DC
 • Oifigeach Caighdeáin Trádála (OCT) & OCT Cúnta
 • Saineolaí ábhair
 • Breathnóir ainmnithe

 

Breithníonn an PCT na tuairiscí um Fíorú Inmheánach (FI) agus Fíordheimhniú Seachtrach (FS). Tá freagracht ar an PCT torthaí sealadacha a mholadh lena gceadú, deimhniú a iarraidh ón DCCÉ agus clár oibre a mholadh le haghaidh forbartha agus feabhsúcháin, de réir mar is gá. Is é bainisteoir an ionaid a dhéanann bearta ceartaitheacha agus coisctheacha a thagann chun cinn chun an riosca a mhaolú amach anseo i gcomhréir le tiomantas an ionaid d’fhorbairt agus d’fheabhsú leanúnach.

Cuirtear tuairisc chomhdhlúite PCT faoi bhráid an fhochoiste um Dhearbhú Cáilíochta lena breithniú tar éis gach tréimhse aighneachta de chuid an DCCÉ. Leagtar amach sa tuairisc seo na réimsí comhaontaithe dea-chleachtais, neamhchomhlíonta agus imní a aithníodh ag cruinnithe PCT don tréimhse aighneachta sin chun bonn eolais a chur faoi chlár oibre feabhsúcháin cáilíochta BOOLM agus é a chur chun cinn.

Tá BOOLM tiomanta do shraith chomhtháite amháin beartas agus nósanna imeachta a bhaineann le measúnú a fhorbairt. Tá sé ag obair i dtreo na haidhme sin faoi láthair mar is léir ón bhformheas a rinneadh le déanaí ar an athbhreithniú ar nósanna imeachta a bhaineann le measúnú, beartas comhtháite PCT a fhorbairt i gcomhar leis an Ionad Réigiúnach Scileanna agus Oiliúna (IRSO) chomh maith le hathbhreithniú agus le dréachtú leanúnach ar threoirlínte athbhreithnithe FI agus ÚO.

 

Achomhairc Acadúla

Tá sé de cheart ag foghlaimeoirí achomharc a dhéanamh ar a dtorthaí do dhámhachtainí DCCÉ, mura n-aontaíonn siad leis an mbreithiúnas measúnaithe atá déanta. Déantar an próiseas Achomhairc d’Fhoghlaimeoirí in BOOLM a bhainistiú ag leibhéal an ionaid / an choláiste. Is scrúdaitheoirí achomhairc seachtracha le saineolas i réimsí ábhair a dhéanann athbhreithniú ar achomhairc agus sa chás go seastar le hachomharc, cuireann BOOLM DCCÉ ar an eolas faoin ngrád leasaithe.

Cliceáil anseo chun féachaint ar Bheartas Achomhairc Mheasúnaithe BOOLM.

 

Próisis Mheasúnaithe Neamh-DCCÉ

Is é an DCCÉ a dheimhníonn an chuid is mó de chláir BO&O in BOOLM. Tá líon beag clár ann a dheimhníonn City and Guilds, ITEC, ICDL, srl. agus tá socruithe agus comhaontuithe dearbhaithe cáilíochta i bhfeidhm ag BOOLM leis na comhlachtaí dámhachtana sin. Bunaithe ar threoirlínte nua dearbhaithe cáilíochta an DCCÉ, cuirfidh BOOLM na socruithe seo san áireamh, chomh maith le soláthar neamhchreidiúnaithe, i bhforbairt polasaithe agus nósanna imeachta nua um dhearbhú cáilíochta. Déantar maoirseacht ar gach próiseas measúnaithe, beag beann ar an gcomhlacht dámhachtana, a bhainistiú ag leibhéal BOO.

 

Assessment Regulations

I mí an Mheithimh 2019, chuir BOOLM na nósanna imeachta measúnaithe seo a leanas in oiriúint ón obair a rinne Grúpa Oibre Náisiúnta measúnaithe BOOÉ. I mí Mheán Fómhair 2021, rinneadh athbhreithniú ar na nósanna imeachta sin, rinneadh athruithe, agus d’fhaomh an Coiste Bainistíochta Rialachais Dearbhaithe Cáilíochta (CBRDC) na hathbhreithnithe sin.

Beidh na comhbheartais agus na rialacháin mheasúnaithe seo mar chuid dár Lámhleabhar d’Fhoghlaimeoirí nuair a bheidh sé forbartha freisin. Cliceáil ar na naisc thíos chun rochtain a fháil ar na beartais agus ar na rialacháin nua:

 

Tá athbhreithniú á dhéanamh aige faoi láthair ar a nósanna imeachta measúnaithe bunaithe ar dhea-chleachtas agus ar an obair forbartha a dhéantar le BOOnna eile trí BOOÉ agus áireofar leis nósanna imeachta DC a chlúdaíonn an chuid seo a leanas den phróiseas measúnaithe:

 • Aitheantas Réamhfhoghlama
 • Foghlaim Chumaisc

 

For more information

FET Quality Assurance Office

FET Centre, Chapel St, Dundalk,
Co. Louth, A91 C7D8

Contact: Angela Cahill
Tel: 087 123 5572
Email: [email protected]