Advanced Manufacturing & Technology Training Centre of Excellence

June 23, 2020

 

Faigheann an tIonad Barr Feabhais Nua Ard-Déantúsaíochta & Teicneolaíochta LMETB i nDún Dealgan, Co Lú an maoiniú is airde a bhronnann Fiontraíocht Éireann.
Inniu, d’ainmnigh an tAire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta, Heather Humphreys TD na 11 thionscadal contae teorann ó Oirthuaisceart agus Iarthuaisceart na tíre atá chun Ciste Forbartha Fiontar na Teorann 2020, tionscnamh de chuid Rialtas na hÉireann á riaradh ag Fiontraíocht Éireann ar fiú €17m é, a roinnt.
Ba é an t-ionad a roghnaigh an tAire Heather Humphreys TD agus Fiontraíocht Éireann chun an fógra a dhéanamh ná an tsaoráid atá beartaithe ag LMETB dá Ionad Barr Feabhais Nua Ard-Déantúsaíochta & Teicneolaíochta i nDún Dealgan, Co Lú a gheobhaidh maoiniú €4.5m trí Chiste Forbartha Fiontar na Teorann – seo é an leithdháileadh is mó a rinne an ciste chuig aon tionscadal.
Cuirfidh Ciste Forbartha Fiontar na Teorann, a seoladh i mí Eanáir 2020, tacaíocht ar fáil do thionscadail chomhoibritheacha um fhorbairt cumais fiontraíochta chun fiontraíocht, táirgiúlacht agus nuálaíocht a chur chun cinn i Réigiún na Teorann. Is é aidhm an chiste iomaíochas idirnáisiúnta fiontar i Réigiún na Teorann a fheabhsú i gcomhthéacs an Bhreatimeachta agus dúshláin mhargaidh eile, lena n-áirítear COVID-19 anois.
D’aithin an tAire treallús agus tiomantas ár bPríomhfheidhmeannaigh Martin O’Brien agus a fhoireann maidir le togra tionscadail dea-ullmhaithe a fhorbairt agus maidir le próiseas measúnaithe an-iomaíoch agus críochnúil a bhaint amach. Chuimhnigh sí gur sheachaid an Príomhfheidhmeannach Campas Oideachais agus Amharclann Mhuineacháin don Chontae le linn an chúlaithe deiridh agus dúirt sí go raibh sé de chumas ag an tionscadal seo luach saothair níos mó a thabhairt do thionscail ar fud na hÉireann.

Dúirt Martin G O’Brien, POF, Bord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí: “Leag an Breatimeacht, agus Covid-19 le déanaí, béim an dhéantúsaíocht in Éirinn atá ag teacht go pointe criticiúil agus ní mór í a athrú. Chun dul san iomaíocht go rathúil sa mhargadh domhanda, ní mór do thionscal na hÉireann teicnící Ard-Déantúsaíochta a úsáid.
Cumhachtóidh an tIonad Barr Feabhais Nua Ard-Déantúsaíochta & Teicneolaíochta seo i nDún Dealgan tionscal na hÉireann agus cuirfidh sé ar a chumas an t-aistriú sin a dhéanamh agus deiseanna a oscailt d’fhostaíocht ar phá níos airde. Tá áthas ar LMETB an tionscnamh náisiúnta seo a threorú i gcomhpháirtíocht le Fiontraíocht Éireann, an Roinn Oideachais agus Scileanna agus SOLAS.”

Dúirt an Stiúrthóir Breisoideachais agus Oiliúna (FET) Sadie Ward Mc Dermott Uas go bhfuil sé seo thar a bheith tábhachtach don réigiún agus gur éacht iontach é do LMETB agus do thionscal na hÉireann. Tá sí ag tnúth le tacú leis an Ionad Barr Feabhais Nua Ard-Déantúsaíochta & Teicneolaíochta ina ról mar Stiúrthóir FET agus d’aithin sí treallús, obair chrua agus tiomantas ollmhór gach duine a bhí bainteach le 18 mí anuas i bhforbairt an togra tionscadail.
Dúirt Cathaoirleach LMETB, an Comhairleoir Nick Killian go raibh sé an-tógtha leis an méid a rinne Príomhfheidhmeannach LMETB chun an tionscadal seo a chur i gcrích. Cé go bhfuil go leor ama á chaitheamh ar scoileanna a athoscailt, tá LMETB tar éis dul níos faide agus tacú le hathoscailt an tionscail. Bhraith sé gur léirigh an tionscadal seo go bhfuil LMETB ar thús cadhnaíochta maidir le nuálaíocht agus dul chun cinn agus go bhfuil an fhís atá leagtha amach ag an rialtas do ETBanna á baint amach aige. Ní amháin go dtacóidh an tsaoráid seo le hathoscailt eagraithe agus bheartaithe an tionscail ach tacóidh sé leis an tionscal buntáiste a fháil ar thionscail iomaíocha san Eoraip. Tá an Príomhfheidhmeannach tar éis an tionscadal seo a lonnú go fisiciúil go lárnach ar chonair Eacnamaíoch Bhaile Átha Cliath-Bhéal Feirste agus tugann na naisc agus na caidrimh a chruthaigh sé gné thráthúil uile-Éireann don tionscadal a bheidh ríthábhachtach in Éirinn tar éis an Bhreatimeachta.

Téigh ar ais