Scéim Deontais do Chlubanna Óige Áitiúla

Breisoideachas & Oiliúint
Home 5 Breisoideachas & Oiliúint 5 Oideachas, Oiliúint agus Seirbhísí don Aos Óg 5 Scéim Deontais do Chlubanna Óige Áitiúla

SCÉIM DEONTAIS CHLUBANNA ÓGA ÁITIÚLA 2023

Faoin Scéim Deontais do Chlubanna Óige Áitiúla (lena n-áirítear na Caighdeáin Cháilíochta Náisiúnta do Ghrúpaí Óige Faoi stiúir Oibrithe Deonacha), tá deontais aonuaire á gcur ar fáil do chlubanna/grúpaí óige áitiúla chun cabhrú lena riachtanais forbartha lena n-áirítear tacú le costais riaracháin, cláir agus seirbhísí.

Tugtar cuireadh do chlubanna/grúpaí óige Lú agus na Mí cur isteach ar mhaoiniú aonuaire faoi na nithe seo a leanas:

 

Scéim Deontais do Chlubanna Óige Áitiúla 2023

Is é an spriocdháta chun foirmeacha iarratais comhlánaithe a fháil ná 5pm, Dé hAoine, 31 Márta, 2023.
Ní ghlacfar le hiarratais ach trí ríomhphost agus seolfar iad chuig: [email protected]

Ní ghlacfar le hiarratais phoist.
Ní dhéanfar iarratais a gheofar i ndiaidh an dáta seo a mheas in imthosca ar bith.

Cuireann an tAonad Gnóthaí Óige, An Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Imeasctha agus Óige maoiniú ar fáil don scéim.

 

FOIRM IARRATAIS

 

Leagan Gaeilge de na doiciméid:

 

Le haghaidh tuilleadh eolais

LMETB Logo

Youth Officer Louth

FET Campus, Chapel St Dundalk, Co. Louth, A91 C7D8

Contact: Ian Walker
Tel: 042 933 4047
Email: [email protected]

LMETB Logo

Youth Officer Meath

LMETB FET Campus, Railway Street,
Navan, Co Meath, C15 AW81

Contact: Claire Reburn
Tel: 046 901 0083 or 086-0679509
Email[email protected]