Welcome from the Chief Excecutive

I would like to welcome you to the website for Louth and Meath Education and Training Board (LMETB).

LMETB is the largest comprehensive educational provider in the region with a range of educational services from primary to post-primary and further education and training.

At the core of our service is the learner and I hope this website will give you an insight into the wide range of programmes and services we offer.

Louth and Meath Education and Training Board (LMETB) was formed in 2013 through the amalgamation of Louth and Meath VECs. It is one of the largest ETBs in the country employing over 2,200 staff and providing education for 12,000 students at second and Post Leaving Certificate level and 10,000 students in Adult Programmes and Training Centre and Youthreach programmes.

Across Louth and Meath LMETB runs 16 second level schools including 3 centres with Post Leaving Certificate provision, 2 Post Leaving Certificate colleges, 2 Community National Schools, 1 Training Centre, 1 Centre for European Schooling, 9 Youthreach Centres, 3 VTOS centres and Further Education services (Adult Learning Services, Adult Guidance, BTEI, and Community Education) in 12 centres.

We are proud to serve the community, work with our educational partners and contribute to the development and growth of this region.

If you cannot find what you are looking for or need more specific information, requests can be made via our Contact Page or by phoning our Administration Offices. Thank you for your interest in LMETB.

Fáilte ón bPríomhfheidhmeannach

Ba mhaith liom fáilte a chur romhat chuig suíomh gréasáin Bhord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí (LMETB).

Is é Bord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí an soláthróir oideachais chuimsithigh is mó sa réigiún agus cuireann sé raon seirbhísí oideachais ar fáil a n-áirítear leis na seirbhísí sin bunoideachas, iarbhunoideachas mar aon le breisoideachas agus oiliúint.

Cuirimid an foghlaimeoir ag croílár na seirbhíse agus tá súil agam go dtabharfaidh an suíomh gréasáin seo spléachadh duit ar an raon leathan clár agus seirbhísí atá á dtairiscint againn.

Bunaíodh Bord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí (LMETB) sa bhliain 2013 nuair a cumascadh Coistí Breisoideachais Lú agus na Mí. Ceann de na Boird Oideachais agus Oiliúna is mó sa tír is ea é. Tá níos mó ná 2,200 duine fostaithe aige, agus cuireann sé oideachas ar fáil do 12,000 dalta ag an dara leibhéal agus ag leibheál na hiar-Ardteistiméireachta agus do 10,000 mac léinn trí chláir d’Aosaigh agus cláir san Ionad Oiliúna agus Teagmháil na nÓg.

Tá 16 scoil á reáchtáil ag LMETB ag an dara leibhéal i gContae Lú agus na Mí, a n-áirítear leo sin trí ionad a bhfuil soláthar iar-Ardteistiméireachta iontu, dhá choláiste iar-Ardteistiméireachta, 2 Pobalscoil Náisiúnta, Ionad Oiliúna amháin, Ionad amháin do Scolaíocht Eorpach, 9 n-ionad de chuid Theagmháil na nÓg, 3 ionad Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais mar aon le seirbhísí Breisoideachais (Seirbhísí Foghlama d’Aosaigh, Treoir d’Aosaigh, an Tionscadal um Fhilleadh ar an Oideachas (BTEI) agus Oideachas Pobail) in 12 ionad.

Tá bród orainn a bheith in ann freastal ar an bpobal, comhoibriú lenár gcomhpháirtithe oideachais agus cur le forbairt agus fás an réigiúin seo.

Mura bhfuil tú in ann teacht ar an eolas atá uait, nó má theastaíonn eolas níos mionsonraithe uait, is féidir leat iarratais a dhéanamh ar ár Leathanach Teagmhála nó trí ghlaoch ar ár nOifigí Riaracháin. Go raibh maith agat as an spéis atá léirithe agat in LMETB.

Martin G O’Brien

Share