Scéim Teanga LMETB

Thug an tAire Stáit sa Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, an tUasal Joe McHugh T.D., faomhadh do Scéim Teanga Oifigiúil Bhord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí.

Beidh feidhm ag an scéim ar feadh tréimhse trí bliana ón 7 Nollaig 2015 nó go dtí go dtabharfar faomhadh do scéim eile, cibé acu dáta is déanaí.

Is é an aidhm atá ag Acht na dTeangacha Oifigiúla úsáid na Gaeilge i ngnóthaí poiblí a chur chun cinn agus cinntiú go n-úsáidfidh comhlachtaí poiblí an Ghaeilge nuair atá siad i mbun cumarsáide leis an bpobal agus/nó ag soláthar seirbhísí don phobal.

Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí tiomanta na gealltanais atá déanta aige maidir le scéim teanga an Bhoird a chur i bhfeidhm.

Martin G O’Brien

Príomhfheidhmeannach

Bord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí Scéim Teanga 2015-2018

Scéim Teanga LMETB

LMETB’s Official Language Scheme was approved by The Minister of State at the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht, Mr. Joe McHugh T.D.

The scheme shall remain in force for a period of 3 years from 07 Nollaig 2015 or until a new scheme has been approved, whichever is the later.

The aim of the Official Languages Act is to promote the use of Irish in public affairs and to ensure the use of Irish by public bodies when communicating with the public and/or providing services to the public.

Louth  and Meath Education and Training Board are determined to implementing the commitments entered into in the board’s language scheme.

Martin G O’Brien

Chief Executive

Louth and Meath Education and Training Board Official Language Scheme 2015-2018

Share